O nás

Aký je náš príbeh

Materská škola patrila do 70. rokov obci Senická cesta. Neskôr bola obec pripojená k Banskej Bystrici a materská škola sa tým dostala do zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, čo je dodnes. Škôlka je jednotriedna a heterogénna, ktorú navštevujú deti vo veku od 2,5 do 6 rokov.

Od septembra 2018 sa snažíme o jej pridanú hodnotu, o postupné implementovanie filozofie a pedagogickej koncepcie Márie Montessoriovej. Chceme vytvoriť pre deti podnetné prostredie, ktoré podporuje sebadôveru a samostatnosť, ponúka dieťaťu možnosť vyberať si aktivity a postupovať tak vlastným tempom v pokojnej atmosfére. Táto pedagogická koncepcia vníma dieťa ako plnohodnotnú osobu, ktorú učiteľ sprevádza a hlboko rešpektuje.

Na podporu postupnej realizácie našej vízie sme založili občianske združenie MONTESSORI DEŤOM (28. 12. 2018), ktorého podpore, predovšetkým zo strany rodičov a zamestnancov, veľmi ďakujeme. Hlavným cieľom je zabezpečenie kvalitného Montessori didaktického materiálu, s ktorým deti pracujú a vďaka tomu sa veľa naučia. Chceme tak podporiť myšlienku dobrej výchovy a vzdelávania, pretože si uvedomujeme dôležitosť predškolského veku. Nech nás učenie a objavovanie nového napĺňa radosťou po celý život.
IMG_20200514_143559
IMG_20200518_153637
IMG_20200521_164937
IMG_20200521_181713
IMG_20200521_181730
IMG_20200521_181855
IMG_20200529_135827
IMG_20200529_135845
IMG_20200529_135856
IMG_20200529_135935
IMG_20200529_140005
IMG_20200529_140016
IMG_20200529_141115
IMG_20200529_141132
IMG_20200529_141143
IMG_20200529_141203

O škôlke

Materská škola sa nachádza v okrajovej časti Banskej Bystrice, v príjemnom a tichom prostredí prírody. V záhrade sa nachádzajú staré stromy rôzneho druhu, kde môžu deti pozorovať rôzne druhy vtáctva, hmyzu a tiež veveričky. Do našej záhrady pribudli vtáčie búdky a kŕmidlá, o ktoré sa deti v zimných mesiacoch starajú. V spolupráci s rodičmi sa chystáme vytvoriť domov aj pre hmyz. Deti majú tak možnosť denne vnímať a priamo zažívať prírodu, čo znamená, pochopiť jej pravidlá a rešpektovať ich.

Školský dvor disponuje veľkým pieskoviskom a vyvýšenými záhonmi, v ktorých spolu s deťmi pestujeme bylinky, zeleninu a kvety. Dvor by sme chceli upraviť a doplniť o preliezky a ďalšie pohybové komponenty, ktoré by slúžili na rozvoj pohybovej koordinácie a obratnosti. Za školským dvorom je poľná cesta, lúky a les, čo nám umožňuje denne chodiť do prírody rôznymi smermi a za každého počasia. Deti tak prirodzene prekonávajú prekážky, majú dostatok pohybu na čerstvom vzduchu, čím si utužujú zdravie, rozvíjajú pohybové zručnosti a vnímajú svet všetkými zmyslami, čo ich obohacuje.

Od septembra 2018 sa postupne a v čoraz väčšej miere implementuje filozofia a pedagogická koncepcia Márie Montessoriovej do výchovno-vzdelávacieho procesu. Prostredníctvom nej chceme upriamiť pozornosť na potenciál, energiu a silu dieťaťa, vďaka ktorej sa môže vyvíjať slobodne a v plnej miere k samostatnosti a nezávislosti. Tu je našim cieľom vytvoriť pre deti také prostredie, ktoré im pomôže spoznávať seba samých vlastnou prácou, ktorá vedie k vzájomnej úcte a rešpektu, umožňuje objavovať svet, orientovať sa v ňom a tým rozvíjať naplno vlastný jedinečný potenciál. Vďaka vlastnému sebarozvoju získa dieťa pocit vlastnej hodnoty a bude schopné pomôcť sebe a druhým, bude si vedieť nájsť svoje miesto v živote a tak prežívať radosť.

V materskej škole majú deti možnosť absolvovať kurz plávania, lyžovania a anglického jazyka. V ponuke je jazdecká škola na poníkoch ako aj rôzne exkurzie pre predškolákov.

Organizujeme stretnutia a besiedky s rodičmi pri rôznych príležitostiach počas celého školského roka. Rodičom ponúkame individuálne konzultácie o vývine a napredovaní ich dieťaťa ako aj praktické semináre o metóde Montessori.

Naše aktivity

Náš tím

Pedagogický tím

Janka Polomská

Riaditeľka MŠ

Lucia Desetová

Učiteľka

Lucia Kerekrétiová

Pedagogický asistent

Nepedagogický tím

Zuzana Teremová

Riaditeľka ŠJ

Viera Rehulová

p. kuchárka

Elena Cimermanová

p. upratovačka