Nové informácie k zápisu detí

Mesto Banská Bystrica určilo zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica od 18. mája do 28. mája 2020 v čase od 9,00 hod. do 15,00 hod. nasledovne:

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

Zákonný zástupca dieťaťa môže podať žiadosť dvoma spôsobmi:

1. elektronickou formou – zákonný zástupca môže poskytnúť osobné údaje potrebné pre zápis prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky mesta Banská Bystrica, Tu je link: 

2. osobne v jednotlivých materských školách s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. Pre MŠ Senická cesta to bude termín:

22. mája 2020 v čase od 9,00 hod. do 15,00 hod.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Žiadosť o prijatie dieťaťa je zverejnená na webovej stránke mesta Banská Bystrica. Ak zákonný zástupca nemá možnosť elektronicky komunikovať, môže si žiadosť vyzdvihnúť osobne vo vestibule Mestského úradu v Banskej Bystrici alebo priamo v našej škôlke.